DANIEL KARÁSEK

psychoterapie - poradenství - supervize

Obvykle si s klientem/klientkou ujasňuji vzájemná očekávání na úvodním setkání a máme tři setkání na to, abychom si ověřili, zda naše spolupráce může být užitečná.

Respektuji a dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii, mimo jiné zásadu mlčenlivosti.

Nabízím pomoc formou individuální psychoterapie lidem v obtížných životních situacích, podporu v rozvojové terapii, poradenství individuální, rodinné, eventuelně párové.
Nabízím individuální supervizi pro pracovníky v pomáhajících profesích popřípadě pedagogických pracovníků.
Nabízím týmovou supervizi především pro pracovníky v sociální oblasti.
V případě zájmu mohu sestavit skupinu pracovníků z různých odvětví v sociální oblasti a poskytovat supervizi skupinovou.

Individuální psychoterapie
Psychoterapie je úzdravná činnost, při níž psychoterapeut využívá své osobnosti a svých dovedností k tomu, aby u klienta došlo k žádoucí změně směrem k uspokojivějšímu prožívání, chování ve vztazích a sociálnímu začlenění. Je také zvláštní formou setkávání dvou lidí, jednoho, který o pomoc žádá a druhého, který ji nabízí. (Vybíral, Roubal)

Poradenství
Odborná pomoc při řešení konkrétních problémů je zaměřena na praktická řešení obtížných sociálních situací člověka.

Individuální supervize
Supervize je organizovaná příležitost k reflexi, která se zaměřuje na různé aspekty pracovní situace, s cílem zkvalitnit práci a podpořit profesní růst pracovníka. (Havrdová)
Supervize je čistá mezilidská interakce, jejímž obecným cílem je, aby se jedna osoba, supervizor, setkávala s druhou osobou, supervidovaným, ve snaze zlepšit schopnost supervidovaného účinně pomáhat lidem. (Hess in Hawkins, Shohet)
Supervizanty mohou být podle role: studenti, zaměstnanci, vedoucí pracovníci, začínající pracovníci nebo podle profese: terapeuti, sociální pracovníci, pedagogové, ošetřovatelé aj.

Týmová supervize
V týmové supervizi, stejně jako v jiné, jde o to zpřehlednit proces práce s klienty, aby jej pracovníci lépe „viděli“, mohli se v něm orientovat a jednat v souladu s profesními principy ve prospěch klientů, učit se ze své práce a rozvíjet kvalitu vzájemné spolupráce i celé organizace.
Odlišujeme dvě klíčová ohniska zaměření pozornosti týmové supervize. Supervize „týmu“ označuje zaměření na vztahy a uspořádání rolí na pracovišti, kompetence jednotlivých kolegů, charakter řízení, mechanismy rozhodování...a dalších mnoho oblastí týmové práce a spolupráce, které dohromady tvoří organismus, kterému říkáme tým. V supervizi „v týmu“ jde vlastně o využití týmu jako supervizní skupiny, která pracuje na reflexi případu práce s klientem. (Hajný)

Skupinová supervize
Pravidelná setkávání lidí z pomáhajících profesí nad případy jejich praxe.


Všechny výše uvedené činnosti podléhají vzájemné dohodě a kontraktům, které spolupráci upřesňují a specifikují.


Vytvořili v roce 2018 Jiří Kněžíček a Daniel Karásek